AKUPUNKTUR

WHO – Verdens Helseorganisasjon har utarbeidet retningslinjer for indikasjoner og kontraindikasjoner for akupunktur og retningslinjer for klinisk akupunkturforskning. Disse retningslinjene er ment som anbefalinger til de enkelte lands helsemyndigheter.
Det er gjort en rekke studier på akupunktur, både utenlands og i Norge.
Norges forskningsråd har siden 1992 støttet flere akupunkturstudier. Verdens Helseorganisasjon, WHO har registrert 40 ulike lidelser.
I likhet med andre behandlingsmetoder kan ikke akupunktur gjenoppbygge ødelagt vev. Selv om metoden kan redusere smerte, stivhet og hevelser og forbedre bevegelighet, kan den ikke gjenoppbygge muskler eller reparere benskader som allerede har oppstått i kroppen.

Det filosofiske og teoretiske grunnlaget for akupunktur er mangfoldig og svært sammensatt. Teoriene om Yin, Yang, meridianer og Qi er blant de mest sentrale teoriene som brukes i akupunkturen. Disse forklarer både anatomiske, fysiologiske og sykelige forhold i kroppen.

Til diagnostikk og behandling brukes i tillegg fem-fase-teorien.Jeg gir en kort innføring i disse teoriene for å gi deg en ide om teorigrunnlaget for akupunktur. Jeg gjør oppmerksom på at ikke alle akupunktører støtter seg til dette teorigrunnlaget. Ønsker du å lære mer om teoriene kan du henvende deg til for eksempel fagorganisasjoner for akupunktur for å få tips om litteratur å lese.

 

Sykdomsforståelse

I akupunktur forklares sykdommer/ lidelser som ubalanse eller blokkering i livsenergien, kalt Qi. Denne skal sirkulere i menneskekroppen gjennom energisystemets ”kanaler”, kalt meridianer, og sies å gi næring til kroppens livsprosesser. Dersom Qi ikke lenger flyter fritt, stopper opp eller kommer i ubalanse, skal dette kunne gjøre deg syk. Hensikten med akupunkturbehandlingen er å få energien til å flyte fritt i meridiankretsløpet igjen.

 

Teorien om Yin og Yang

Teorien om Yin og Yang er blant de viktigste teoriene innen tradisjonell kinesisk medisin. I akupunktursammenheng er Yin og Yang helt sentral. De to ulike kreftene representerer motsetninger som hele tiden påvirker hverandre: Yin representerer mørke, kulde og passivitet, mens Yang står for lys, varme og aktivitet. Disse kreftene eksisterer ikke alene, og fenomener/ hendelser kan ikke bare være Yin eller bare Yang, men heller en overvekt av den ene.
Vekselvirkningen mellom de to skal ifølge teorien gjennomsyre og styre alt i universet, også menneskekroppen. Balansen mellom Yin og Yang skal derimot kunne påvirkes: Ved likevekt mellom Yin og Yang sies kroppen å være i balanse, og mennesket er i en sunn og balansert tilstand. Ved ubalanse mellom Yin og Yang kan sykdom eller symptomer kunne oppstå.

Likevekten sies å kunne forskyves ved at Yin eller Yang har vokst og dominerer. Ubalanse kan også oppstå ved at den ene er forbrukt, eller minket slik at den andre dominerer. Disse forskjellene skal være viktige i behandlingen og vil kunne bestemme både punktvalg og nålestimulering. Eksempelvis kan feber ses som symptom på varmeoverskudd i kroppen, og behandles ved å fjerne overflødig varme. Eventuelt kan feber ses på som mangel på kjølende energier i kroppen. Målet for behandlingen blir da å styrke de kjølende kreftene i kroppen. Å fjerne varme i dette tilfellet skal da være galt, fordi årsaken til feberen anses som å være et underskudd av kulde.

 

 

Teorien om Qi

Qi kan oversettes med energi eller livsenergi, men begrepet brukes også i flere betydninger. I tradisjonell kinesisk medisin (TKM) beskrives Qi som ”den energi som forårsaker alt liv og all bevegelse”. Alt liv skapes og opprettholdes av Qi under påvirkning av Yin og Yang. Det skal være mange ulike former og typer av Qi. Forstyrrelse/ubalanse i Qi anses å kunne resultere i sykdom. Sykdom skal kunne oppstå når energien hindres/blokkeres et eller flere steder i kroppen. Forutsetningen for at du har god helse, skal være at livsenergien kan sirkulere fritt i kroppen. Qi sirkulerer ifølge teorien i menneskekroppen gjennom meridianer, og gir næring til kroppens livsprosesser.
Qi skal ifølge teorien være retningsbestemt: for eksempel skal Qi i magen gå nedover. Mild form raping eller metthetsfølelse selv ved små måltider, tolkes som tegn på at Qi i magen går feil vei eller stagnerer. Hvis Qi stagnerer i magen over tid skal det for eksempel utvikles hete, som kan gi symptomer som sure oppstøt og i verste fall oppkast.

 

Teorien om Meridiansystemet

Meridianene forklares som et ”kanalsystem” i kroppen, hvor livsenergien Qi sirkulerer. Meridianene skal stå i forbindelse med flere hundre akupunkturpunkter på huden, spredt over hele kroppen. Det er i disse punktene man hevder det er mulig å manipulere Qi for å gjenopprette balanse i kroppen.

Meridianene beskrives videre som bindeleddet mellom akupunkturpunktene og kroppens indre organer, som forbinder alle kroppens deler, alle vev og organer til hverandre. Kanalsystemet tilsvarer ikke vårt blod- eller nervesystem, men skal være et frittstående system som har betydning når vi snakker om Yin/Yang og Qi og nålbehandling. På samme måte som kroppen har 12 indre organer, har den i følge akupunkturen 12 hovedmeridianer. Meridianene har ofte navn etter hvilket organ de er forbundet med, f.eks. lungemeridianen. Bildet til høyre viser meridiansystemet.
I tillegg til de 12 hovedmedianene skal det finnes det flere ekstra-meridianer. Disse er ikke forbundet med bestemte organer. De sies i stedet å ha en styrende funksjon i forhold til de øvrige meridianene. Det finnes 365 angitte klassiske akupunkturpunkter. Disse punktene anses som de viktigste, og de er fordelt på de 12 hovedmeridianene og to av ekstrameridianene.

 

Fem-fase-teorien

Fem-fase-teorien og teorien om Yin og Yang er viktige verktøy for mange akupunktører når de skal stille diagnose og velge rett behandling. Teoriene brukes til å forklare hvordan kroppen fungerer og hvordan sykdom oppstår.
Fem-fase-teorien brukes til å diskutere og beskrive det som skjer i menneskekroppen, gjennom å tilordne organer til begreper, eller faser: tre, ild, jord, metall og vann. For eksempel tilhører meridianparet nyrer/ blærer fasen vann. Dette meridianparet forbindes bl.a til ørene, knokler og hodehåret, som også hører til vann.
Samspillet mellom organene i menneskekroppen skal i følge teorien påvirkes av de fem fasene. Når påvirkningen kommer ut av kontroll eller likevekt, skal dermed kunne bli syk

 

Diagnosen er utgangspunktet

Diagnosen er utgangspunktet for valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres. Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at hver pasient får en individuell tilpasset behandling. Dette er viktig ettersom de samme sykdommer og symptomer kan ha forskjellige årsaker ut fra tradisjonell kinesisk medisin.

Under akupunkturbehandlingen benyttes svært tynne forhåndsssteriliserte engangsnåler (flergangsnåler aksepteres ikke), disse stikkes i spesifikke punkter langs kroppens meridianer («energi-kanaler»), som går langs og rundt på kroppen. Så lenge energien “Qi” får flyte fritt uten blokkeringer i meridianene har vi god helse. Hvis energiflyten av en eller flere årsaker blir forstyrret, oppstår ubalanse som kan resultere i smerte og/eller sykdom. Ved å stimulere de rette punktene regulerer akupunktøren Qi og balansen gjenopprettes.

Akupunktur brukes ofte for å forsøke å lindre smerter, spesielt ved muskel/ skjelettproblematikk og hodepine. Akupunktur brukes også ved ulike kvinneplager som menstruasjonsplager, infertilitet, svangerskapskvalme og klimakterieplager.

Andre tilstander behandlingsformen brukes ved er:

  • Post-operativ kvalme
  • Kvalme etter cellegiftbehandling
  • Astma og luftveislidelse
  • Fordøyelsessykdommer
  • Spedbarnskolikk
  • Urinveisproblemer
  • Problemer med blodtrykk
  • Lettere former for angst og depresjon
  • Stress/søvn problemer

 

Behandlingen

Behandlingen blir lagt opp etter pasientens symptomer og de ubalanse. Det medfører at to pasienter med samme sykdom ofte blir behandlet forskjellig.
Selve behandlingen utføres ved at jeg stikker tynne, sterile akupunkturnåler gjennom huden på de utvalgte akupunkturpunktene. Antall nåler som brukes varierer, men ligger ofte mellom 2 og 15. Tiden nålene står i kroppen varierer mellom 20 til 30 minutter. Pasient sitter eller ligger ofte på mage eller rygg under behandlingen.
Hvor mange behandlinger du trenger avhenger av hvor stor ubalanse utøveren mener at du har i kroppen. I de fleste tilfellene vil antall behandlinger ligge mellom 6 og 12. Ved kroniske tilfeller kan være nødvendig med så mange som 20 til 30 behandlinger. I lettere tilfeller som akutt forkjølelse kan en enkelt behandling være nok.

 

Stimulering av nålen

Etter at nålen er satt inn, manipulerer jeg den for å oppnå best mulig resultat av behandlingen. Dette kan skje på flere måter: Ved elektrostimulering stimuleres nålene med elektrisitet. Pasienten skal kunne kjenne dette uten at det medfører smerte. Nålen kan også manipuleres ved å vri, skru eller bevege den opp og ned.
Jeg kan også bruke en teknikk kalt moxastimulering for å stimulere akupunkturpunktene. Urten burot varmes opp, og bringes i kontakt med huden ved disse punktene, eller festes på akupunkturnålen før den stikkes. Denne teknikken brukes lite i dag, blant annet fordi den avgir mye røyk som kan oppleves ubehagelig.

 

Auriculoterapi/Auriculomedisin etter Dr. Paul Nogier
Øreakupunkturen eller aurikkelterapi, som er det riktige navnet på behandlingen, fokuserer kun på øret. Aurikkelterapiens historie går så langt tilbake som til det gamle Kina (475 f.Kr). Til tross for dette er ikke øreakupunktur en del av den tradisjonelle kinesiske medisinen. Hippokrates og Galen nedtegnet hvordan øreringer og andre former for stimulering av øret kunne brukes i behandling av spesielt seksuelle problemer, samt menstruasjonsproblemer. Behandlingsmetoden fikk sin gjenfødelse da den franske nevrologen Dr. Paul Nogier 1908 – 1996 gjenoppdaget og modifiserte den på 60-tallet. Auriculomedisin utviklet han i 1966 og jobbet med den fram til sin død i 1996. Auriculomedisin er en behandlingsform og teknikk  utviklet av Dr Paul Nogier ,og videreført av  hans sønn, Dr Raphael Nogier, Lyon, Frankrike.

Øreakupunktur ad modum Dr Paul Nogier ble ratifisert av WHO i 1990, Dr. Nogier ble nominert til Nobels medisinske pris i 1996. For å kunne oppnå dette, må systemet og teknikkene innen øreakupunktur, eller mer korrekt auriculomedisin, være vitenskapelig dokumentert på lik linje med alle andre medisinske disipliner. Dette vil si at per i dag regnes auriculomedisin som en spesialitet innen skolemedisinen.Auriculoterapi\Auriculomedisin er fag ved legestudiet ved 7 av Frankrikes universiteter, og hver 6 franske lege jobber med Auriculomedisin.

Hovedsetet for forskning innen feltet er fremdeles Frankrike, men anvendes globalt.

Behandlingsmetoden består av pulsdiagnose og avansert øreakupunktur.

I Frankrike jobber hver 6. lege med øreakupunktur  som dreier seg her om nevrologi, da det er vitenskapelig kartlagt nervebaner mellom øret og hjernestammen Øret gjenspeiler kroppens nervesystem, kroppslige funksjoner og anatomi i flere faser.

Den er spesielt effektiv innen muskel-skjelettlidelser, (ex. isjias, migrene, belastningslidelser etc) og innen sentralnervøse forstyrrelser.Alle kroppens indre/ytre organer, kjertler, skjelett osv har reflekssoner i øret,  og ved nåle-, laser- eller el-stimulering av punktene påvirkes kroppens funksjoner.

 

YNSA (Yamamotos Nye Skalleakupunktur)

YNSA er en mikro-/hurtigteknikk utiklet i Japan rundt 1970 av T. Yamamoto. YNSA er en teknikk basert på diagnostikk, testsoner finnes spesielt på hode og hals, men også på abdomen og rygg.

Lansert av den japanske legen Toshikatsu Yamamoto i 1970-årene og har siden blitt videreutviklet.1975 regnes som det offisielle året for innføring av YNSA.

Yamamoto har funnet en rekke punktur.Et mikrosystem er et somatotop ”kroppen i kroppen” et begrenset område hvor kroppen gjenspeiler seg i kroppen. I dette området er det terapeutisk virksomme punkter. I tillegg til basispunkter=kroppspunkter i flere somatoper (pr 2009 14 somatotoper) har han også meridianpunkter på siden av hodet i tinningregion foran og bak øret. Hjernenervepunktene oppå hode er også meridianpunkter.Skalleakupunktur er effektiv ved akutte smerter og smertebehandling.
YNSA kombineres ofte i behandling med kroppsakupunktur. Det er er raskt innsettende effekt , ofte øyeblikkelig. Det finnes flere mikrosystemer og utvikles stadig nye.