BEHANDLINGSTILBUD

 • For kirurgisk-/ortopediske pasienter –  pasienter etter  trafikkskade, eller andre skader.
 • Akutte og kroniske nakke-, rygg- og skulderplager.
 • Fibromyalgi
 • Akutt og kronisk peritendinose – plager, f.eks. epikondylitt, periarthritt, bursitt, achillessenetendinitter og  lignende.
 • Idrettsmedisinske problemstillinger.
 • Artrotiske eller posttraumatiske problemstillinger
 • Funksjonsforstyrrelser knyttet til bevegelsesapparatet.
 • CFS/ME kronisk utmattelsessyndrom
 • Posttraumatisk stresslidelse
 • Personer som har reaksjon på alvorlig belastning , psykososiale belastninger («livshendelser»)
 • Sammensatt lidelse
 • Pasienter med behov for samtaleterapi
 • Spesialisterklæringer
 • Legetjeneste

Virksomheten er en bindeleddsfunksjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommune-helsetjenesten.

Samhandlingen mellom lege og pasient blir lettere når partene har like oppfatninger om årsak og behandling. En viktig forutsetning for et godt resultat er således at utredning og behandling gjennomføres i åpen dialog mellom lege og pasient.

Modellen fremmer deltakernes ressurser og muligheter som sentrale premisser for arbeidsevnen, egne refleksjoner og valg som sentrale faktorer i mestring av arbeids- og hverdagsliv. Min erfaring gjennom den tiden jeg har arbeidet med sammensatte lidelser, er at noe av denne problematikken kan skyldes psykiske traumer.

I de ressursorienterte metodene ligger en grunnleggende tro på at den pasient selv er i stand til, og ønsker å ta ansvaret for egen livssituasjon. Enpowerment betyr å ta effektive valg, øke livskvalitet, ta kontroll over eget liv og hjelpe andre til å ta tilbake makt over eget liv (bemyndige). Autonomi dreier seg om ”frivillighet”, opplevelsen av at en selv har eierskap over sine handlinger.

Jeg har en biopsykososial og fenomenologisk forståelse, hvor en søker å forstå hvordan biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold virker inn på menneskets helse. Hovedvekten i ICF legges ikke på sykdom og diagnose, men den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene. Fokuset på funksjon gjør det lettere å finne frem til riktige tiltak basert på deltakeres faktiske muligheter og ressurser.

Hvem som reagerer på hva, hvorfor og hvordan, kan ikke forklares ved hjelp av en ensidig biologisk eller mekanisk determinert kroppsforståelse – fordi menneskekroppen alltid og uten unntak er en levd kropp hvor historie og biografi er vevd sammen med relasjonell og intersubjektivt etablert mening og individuell hensikt. Mennesker ikke opplever, erfarer, lærer eller vite noe som helst uten at kroppen tar del i opplevelsen, erfaringen, læringen og vitenen (Merleau-Ponty, M., 1908-1961).

Pasienten har behov for veiledning og opplæring i forhold til struktur i egen hverdag herunder økonomi, kosthold og aktivitet. Dette er en utfordring for pasienter generelt og en spesiell utfordring for pasienter med fysiske, psykiske eller sosiale problemstillinger. Pasientene skal finne sin plass i samfunnet og sin identitet som voksen. De møter forventninger om større selvstendighet enn tidligere. På den tilbud skal vi bidra til å forsterke deltakernes autonomi og integritet, styrke pasientens identitet og selvråderett slik at de blir best mulig i stand til å uttrykke egne ønsker, behov og til å delta aktivt i prosessen. Dette vil gjøres ved hjelp av undervisning, gruppeveiledning og individuell veiledning.

Min filosofi er at alle mennesker er like mye verdt. Derfor er behandling basert på respekt og verdighet. Det betyr at jeg har en iboende tro på at alle mennesker, uansett fortid kan oppnå et sunt, godt og betydningsfullt liv for seg selv og i relasjon til sine omgivelser.

Tilnærming kan innebære å arbeide med:

 • Hvordan lese og oversette kroppens språk
 • Hvordan å nyte, erfare sanseopplevelse
 • Arbeid med organisering av erfaring
 • Terapeutisk bruk av bevissthetstilstander
 • Karaktermessige hindringer for adaptive handlingsmønstre
 • Somatisk overføring og motoverføring
 • Arbeid med fysiske og mentale handlingstendenser
 • Mestringsstrategier og deres interaksjon med tidligere erfaringer
 • Gjenoppretting av kroppslig selvopplevelse

 

Tilbud kan innebære:

 • Qi Gong
 • Trening og avspenning
 • PEP Prosess og embodiment- fokusert psykoterapi
 • Mind-Body Medisin
 • Kognitiv terapi eller ACT Acceptance and Commitment Therapy
 • Undervisning om for eksempel: smerte, stress, angst, depresjon, kosthold, behov samhandlings-   og kommunikasjonsmetoder