MEDISINSK UFORKLARTE PLAGER OG SYDOMMER OG NFFR

 • Medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS)
 • Network Group for Medically Unexplained Physical Symptoms

Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening. Foreningen har referansegrupper innen et bredt spekter av fagområder innen allmennmedisin. En referansegruppe er sammensatt av kolleger som har interesse av fagutvikling innen det aktuelle fagområdet. Referansegruppa for medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) ble etablert mai 2009.

Gruppa består av: Aase Aamland (leder) , Stein Nilsen, Peter Prydz, Signe Nome Thorvaldsen, Lars Tore Nærbøvik, Mathias Reckert , Torgeir Landvik , Christine Nitter, Kirsti Malterud, Guri Rørtveit og Hedda Tschudi Madsen.

Gruppa er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk eller medisinteknologisk industri.

Referansegruppas medlemmer vil dele sin kompetanse med kolleger i form av kurs, undervisningsmateriell og artikler. Stoffet vi formidler, bygger på egen erfaring som allmennleger og skal være underbygget med dokumentasjon fra forskning av forsvarlig kvalitet. Flere av gruppas medlemmer har også en akademisk forankring.
Litt om det vi hittil har gjort gruppa:

Vi har arrangert tilsammen tre kliniske emnekurs for norske allmennleger. I 2012 og 2014 på Primærmedisinsk Uke og i 2015 på Nidaroskongressen.

Referansegruppa planlegger fortsatt å være bidragsytere til videre utvikling og formidling på MUPS-feltet. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill til litteratur, kurs eller annet. Dersom noen kurskomiteer i fylkene ønsker hjelp til å arrangere kurs, kan vi gjerne være bidragende til dette.

GENERELT

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR) er en fagmedisinsk forening innen Den norskelegeforening (Dnlf) og vil rette seg etter de lover som gjelder for Dnlf og retningslinjene i Dnlf´s prinsipp- og arbeidsprogram.
NFFR vil være partipolitisk nøytral og politisk uavhengig.

FORMÅL

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål å:

 • virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer
 • fremme den medisinske vitenskapelige virksomheten innen fysikalsk medisin og rehabilitering
 • fremme rekrutteringen og utdannelsen til spesialiteten i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • fremme medlemmenes kollegiale interesser.
 • fremme fagområdets samlede rammevilkår.

 

1. ETIKK

NFFR slutter seg til Dnlfs generelle prinsipp- og arbeidsprogram og vil virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens by medlemmer.

 

2. FINANSIERING OG ARBEIDSFORHOLD

NFFR vil arbeide for:

 • å utvikle et egnet finansieringssystem innen faget.
 • at det ved avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering ved sykehus opprettes minimum tre stillinger for spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering; dette for å kunne oppnå et tilfredsstillende faglig, arbeids- og behandlingsmessig miljø.

 

3.UTDANNING.

NFFR vil arbeide for:

 • at de ulike lærestedene for grunnutdanning i større grad kan samarbeide om å bedre fagets innflytelse.
 • arbeide for at lærebøkene Norsk fysikalsk medisin og Lærebok i rehabilitering inngår som pensum ved alle medisinske fakultet i Norge.
 • vil sammen med spesialitetskomitéen arbeide for god og lik kvalitet på spesialistutdanningen og etterutdanning av spesialister.
 • øke rekruttering og antall utdanningsstillinger.
 • å videreføre og videreutvikle fjernundervisningen.

 

4. FORSKNING

 • at det blir opprettet akademiske hoved- og bistillinger innen fysikalsk medisin og rehabilitering ved alle medisinske fakultet.
 • at fagområdet styrkes når det gjelder tildeling av forskningsmidler og opprettelse av stipendiatstillinger
 • å synliggjøre pågående forskning i faget gjennom blant annet frie foredrag på vår – og høstmøter, prosjektoversikt på nettsiden.

 

5. KVALITETSFORBEDRENDE ARBEID

 • at kliniske retningslinjer blir ivaretatt ved blant annet deltagelse i utformingen av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) /Helsebiblioteket når det gjelder vårt fagområde.
 • jevnlig revidering av norske lærebøker i fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • Vår- og høstmøter for foreningens medlemmer bør gjenspeile den kvalitetsforbedrende aktivitet som foregår i faget.
 • medvirke til å synliggjøre utviklingen av nasjonale kvalitetsindikatorer og effektmål.
 • nettbasert diskusjonsforum for våre medlemmer.

 

6. Internasjonalt arbeid

 • fortsatt medlemskap og deltakelse på møter i UEMS-PRM (evnt ESPRM ved vedtak på årsmøtet 2007)
 • sørge for at det blir referert fra internasjonale kongresser samt fra norsk deltakelse innen internasjonalt bistandsarbeid på vår- og høstmøter.

 

7. FOREBYGGENDE OG HELSEFREMMENDE ARBEID

NFFR :

 • delta i relevante prosesser og fora for forebyggende og helsefremmende arbeid.
 • har et spesielt ansvar for å fremme et aktivt samarbeid med andre interessegrupper og organisasjoner der det er naturlig.

 

8. HELSEPOLITIKK

NFFR vil arbeide for:

 • å fremme faglig kvalitet og samhandling mellom de ulike aktører innenfor fysikalsk medisin og rehabiliterings fra kommunalt til høyspesialisert nivå.
 • vil arbeide for å ivareta, utvikle og spre kunnskap i sitt fagområde; fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • ha et spesielt faglig fokus på forskning og kvalitetsforbedrende arbeid knyttet til barn og ungdom, arbeidsliv og eldre.
 • at befolkningen har grunnleggende og lik rett til nødvendig helsehjelp fra fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering, uavhengig av geografi, økonomi og sosial status.
 • at rehabiliteringstilbudet på alle nivåer tilpasses og dimensjoneres i forhold til befolkningens behov.
 • å bidra til riktige prioriteringer av pasienter innen fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering.
 • vil ved hjelp av generalplanen søke å informere om og synliggjøre fagfeltets innhold og målsettinger.
 • skal være et kompetansesentrum for Dnlf innen fagfeltet.

 

9. FORENINGENS ORGANISASJON

NFFR vil arbeide for å:

 • opprette tiltak for å aktivisere og inkludere utdanningskandidater og nye spesialister i foreningen.
 • fremme god ledelse av avdelinger og institusjoner for fysikalsk medisin og rehabilitering gjennom forum for avdelings overleger. Oppmuntre våre medlemmer til å ta lederstillinger.